زنبورداری در فصل زمستان (وزن کردن کندوها)

توضیحات:

  • به نام خدا

    بیشتر زنبورداران کلنی های خود را از یک طرف بلند کرده و با سبک سنگین کردن آن مقدار ذخیره زمستانی را بررسی می کنند ، این روش خوبی نیست زیرا خریدن یک قپان برای وزن کردن کلنی ها به سرمایه زیاد نیاز ندارد . در واقع با استفاده از اطلاعات دقیقی که از وزن کردن کندوها با قپان به دست می آید زنبوردار به این نتیجه خواهد رسید که پول قپان و زحمت توزین کندوها در مقابل سود حاصل از مدیریت دقیق بسیار ناچیز است . در طول زمستان امکان باز کردن درب کندوها وجود ندارد می توان با وزن کردن کلنی ها و محاسبه اختلاف وزن فعلی و قبلی به وضعیت داخل کندو پی برد . به طور مثال در فاصله ۲۰ روز شما دو بار یک کندو را توزین می کنید و در می یابید که کندو ۱۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است ، با توجه به جمعیت کلنی در صورتی که این کاهش وزن معقول نباشد احتمال دارد کند و غارت شده باشد . بنابراین فورا یکی دو قاب بر حسب مقدار نیاز کلنی در جایی از کندو که زنبوران به آن دسترسی داشته باشند آویران کنید و به این ترتیب کلنی غارت شده را از مرگ حتمی نجات دهید 


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :