پیوند زدن با سوزن پیوند فلزی

توضیحات:

 • به نام خدا

  یکی از تخصص های زنبورداران پرورش ملکه و برداشت ژل رویال می باشد.

  این امر مستلزم داشتن دانش، تجره و وسایل مورد نیاز زیادی نظیر سوزن پیوند می باشد.

  سوزن پیوند ملکه باید خیلی دقیق و خوش دست باشد تا هنگامی که زنبوردار درحال کار است آسیبی به لارو ملکه زنبور عسل نرسد.

   

  دراین سیستم ماباید حتما” ژله رویال داشته باشیم و با رقیق کردن ژله به وسیله آب مقطر به نسبت ۳۵ درصد آب و۶۵ درصد ژله که در داخل یک شیشه کوچک در دار انجام شده  و تقسیم ژله به وسیله یک سرنگ کاملا” تمیزدرداخل فنجانکها به گونه ای که هر فنجانک یک قطره کامل دریافت نموده، اقدام به پیوند زدن می کنیم .درهردو روش پیوند زدن باید نور کافی دراختیار داشته باشید وانتخاب لارو۱۸ ساعت ازاهمیت خاصی برخورداراست. ما می توانیم ازسوزن پیوند فلزی در پیوند دوبله که باعث دریافت کردن بیشتر ژله رویال دردوره رشد لاروها شود استفاده نمایم . بعد از تقسیم ژله درداخل  فنجانکها ، اقدام  به برداشت لارومناسب می کنیم.دراین سیستم خیلی مهم هست که به هیچ وجه لارو را پشت رو برروی ژله فنجان قرارندهیم که در این صورت باعث خفگی لاروشده و مواظب باشید که لارو را در داخل ژله فرونبرید که غرق شدن لارو در ژله را به همراه دارد! به آرامی بعد از برداشت لارو ازسمت کمرآن و شناور کردن آن برروی ژله، نسبت به انتقال لارو بعدی اقدام نماید. پیوند دوبله به معنی آن است که بعد از۳روزاز پیوند زدن و آویزان کردن تیرک پیوند درداخل کندوی پرستار، مجددا” این تیرک به محل آزمایشگاه آورده وبا برداشت لاروهای رشد کرده ازداخل ته فنجانها وانتقال لارو۱۸ ساعته مجدد بر روی  این ژله باعث می شود که زنبورها مجددا” به لارو جوان غذا بدهند واز این طریق دو برابر غذا دراختیارلارو ملکه قرارخواهد گرفت.لازم به تذکراست که با این روش تعداد کمتری از شاخونها ازطرف زنبورها مورد قبول واقع خواهند  شد . ولی ملکه های متولد شده  ملکه هایی درشت و قوی و مناسب تری  برای تلقیح مصنوعی خواهند بود.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :