زنبورداری در فصل زمستان (شناسایی کندوهای ضعیف)

توضیحات:

 • به نام خدا

  جمعیت کلنی ، برای زمستان گذرانی عامل بسیار مهمی است . تجربیات چندین ساله نشان داده است که یک کلنی پر جمعیت و قوی شانس به مراتب بیشتر از کلنی های ضعیف و کم جمعیت برای زمستان گذرانی دارد . کلنی قوی آن است که دارای دو طبقه پر جمعیت و یک ملکه جوان و سالم باشد . کلنی های ضعیف باید از بین بروند و یا اینکه ادغام شوند . بعضی ، این عمل را از دست دادن کندوی خود تلقی می کنند. ولی این طور نیست . ما معمولا در طول زمستان و اول بهار کليه کندوهای ضعیف را بنا به دلایل مختلف از دست می دهیم و فقط هزینه های اضافی نگهداری و غذا است که از دست مان می رود . لذا بهتر است که در اول فصل با شناسائی کندوهای ضعیف آنها را با هم ادغام کنیم .

  شناسایی کندوهای ضعیف

  چنانچه شرایط طبیعی برای کلیه کلنی های یک زنبورستان برابر باشد زنبوردار میزان عسل سالیانه هر کندوها را در شناسنامه آن نوشته و میزان تولید عسل سالیانه زنبورستان را محاسبه می کند و در نهایت با تقسیم مجموع عسل تولید شده بر تعداد کندوها میانگین عسل تولیدی زنبورستان به دست می آید .

  میانگین تولید هر کندو = مجموع کل عسل سالیانه / تعداد کلنی ها

  حال شما می توانید کندوهایی که تولید آنها کمتر از میانگین زنبورستان باشد درهم ادغام کنید و نگران کم شدن تعداد کندوهای خود نباشید . زیرا جمعیت قوی ، در زمستان هیچ آسیبی نمی بیند و سال بعد هم محصول بیشتر می دهد . این عمل ساده به تنهایی یکی از کارهای مهم زنبورداری برای اصلاح نژاد زنبورستان است که از طریق انتخاب خوب ها و حذف بقیه است که در نتیجه صفات بد به تدریج از زنبورستان حذف می شود . البته بچه کندو و کندوهای تکثیر شده یا کلنی های خاص از این قانون جدا هستند .


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :