رفتار ملکه زنبور

توضیحات:

 • به نام خدا

  در صورتی که در کلنی سلول های ملکه دیگری وجود داشته باشد ملکه ی باکره به آن ها حمله کرده و با آرواره های خود آن ها را سوراخ و اغلب شکم خود را در آن ها فرو برده و ملکه ی باکره موجود در آن ها را نیش زده و می کشد.

  متعاقباً زنبورهای کارگر این گونه سلول ها را خراب کرده و جسد ملکه های مرده را به خارج از کندو می برند. ولی در موقعی که کندو می خواهد بچه کندو تولید کند، زنبورهای کارگر سلول های ملکه را محافظت کرده و مانع خراب کردن آن ها توسط ملکه می شوند. هنگامی که بیش از یک سلول ملکه در کندو وجود داشته باشد اولین ملکه ای که متولد می شود در جریان خراب کردن سایر سلول ها، صداهای مخصوصی تولید می کند که به وسیله سایر ملکه های موجود در سلول ها پاسخ داده می شود. هرگاه بیش از یک ملکه ی باکره متولد شود، معمولاً بین آن ها جنگ رخ می دهد و درگیری آن قدر ادامه تا بالاخره یکی از آن ها زنده مانده و بقیه کشته می شوند.

  ملکه زنبور معمولاً خیلی فعال بوده و در بین زنبورها به سرعت حرکت می کند و اغلب تشخیص آن در بین کلنی مشکل تر از ملکه ی بارور می باشد. رفتار کارگرها نسبت به ملکه ی باکره تا حدودی با رفتار آن ها نسبت به ملکه ی بارور متفاوت است. رشد ملکه باکره به طرف بلوغ جنسی به سرعت انجام می شود و معمولاً پنج روز پس از تولد ملکه ی باکره از نظر جنسی بالغ می گردد. به تدریج که ملکه باکره مسن تر شد و به بلوغ جنسی نزدیک تر گردید توجه زنبورهای کارگر نسبت به وی بیشتر شده و اطراف وی تجمع می کنند. همزمان با بلوغ جنسی ملکه ی باکره، زنبورهای کارگر وی را جهت خارج شدن از کندو تشویق و تحریک کرده و گاهی با سر خود ملکه را به بیرون هدایت می کنند.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :