نکات مهم جهت پیون زدن ملکه زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  آماده سازی کندوی پرستاراز اهیمت خاصی برخوردار است. انتخاب فصل پیوند زدن وانتخاب لارومناسب  و برنامه ریزی دقیق باعث نتیجه گیری مطلوب وموفقیت خواهد شد. بارها مشاهده میشود که
  توصیه شده اتاق پیوند باید  گرم  و مرطوب باشد. به نظر اینجانب شما می توانید دردمایی حدود ۲۲درجه سانتیگراد  و یا دروضعیت چادر صحرایی و بدون رطوبت خاص به راحتی پیوند بزنید وحتی تا دو ساعت قرار دادن لاروها در دمای ۲۵ درجه در داخل اتاق درصورتی که درمعرض وزش باد قرار نگیرد، هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. در آلمان زنبورداران با آماده  کردن کندوی پرستار در زنبورستان خود و انجام عمل پیوند درمراکز تحقیقات پرورش زنبورعسل وانتقال این تیرکهای حاوی لاروها به زنبورستان،حتی تا شعاع مصافتی ۲۰۰کیلومتر هم انجام میشود وهیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

  :تشخیص لارو ۱۸ ساعته

   یک قاب که حاوی سه تیرک است را به تیرک Aمخصوص لاروهای بسیار جوان،تیرکB مخصوص لاروهایی که لارو برروی مقدار کمی ژله  شناوراست و تیرک C مخصوص لاروهایی که تقریبا” را حت با چشم دیده میشوند، اختصاص داده وبعد اقدام به پیوند زدن نمودم .وبعد همه این تیرک ها را به کندوی پرستارکه شرایط خوبی داشت تحویل دادم . وازاین طریق متوجه شدم  که کدام  یک ازلاروها بیشتر مورد قبول واقع خواهند گردید!چون قدرت بینایی افراد متفاوت میباشد،مشکل میتوان یک استاندارد خاصی را پیشنهاد کرد.ولی باید گفت که دقت کنید ازلاروهایی استفاده کنید که ساعات اوّلیه دوره لاروی راگذرانیده اند و درمورداستفاده ازسوزن پیوند چینی باید حتما” لارو برروی کمی ژله شناور باشد. به هیچ  وجه ازتخم روز و یا لاروی که به راحتی با چشم دیده می شوند و رشد کرده اند، استفاده نکنید.


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :