یادگیری رنگ‌ها در زنبورهای عسل

توضیحات:

  • ر پشت هر وجهی از چشم مرکب ، زنبورها دارای نور گیرنده ای برای طول موج های ماوراء بنفش ، سبز و آبی هستند که در اثر تابش نور خورشید منعکس می شوند و از چشم انداز اطراف آن هیجان زده می شوند. در آزمایشاتی که ماوراء بنفش را از بین برد ، زنبورها یاد گرفتند که بین رنگ های سیاه ، خاکستری ، سفید و رنگ های مختلف تمایز قایل شوند. برای تشخیص دو هدف از رنگ متفاوت ، زنبورها تشخیص داده ، آموخته و بعداً قوی ترین ورودی های ترجیحی را به رسمیت شناختند ، صرف نظر از اینکه هدف آنها را نشان می دهد. اولویت اول موقعیت و اندازه گیری رنگ آبی منعکس شده از مناطق سفید یا رنگی بود. آنها همچنین موقعیت ها و اندازه گیری مدولاسیون گیرنده سبز را در لبه های عمودی یاد گرفتند که قوی ترین کنتراست سبز را نشان می دهد. مدولاسیون پاسخ گیرنده به کنتراست است و در طول یک لبه عمودی متضاد خلاصه شد. این همچنین به آنها اندازه ای از عرض زاویه ای بین لبه های عمودی بیرونی را می دهد. اولویت سوم موقعیت و اندازه گیری مدولاسیون آبی بود. هنگامی که آنها برای دریافت پاداش بیشتر بازگشتند ، زنبورها تصادف آشنایی این ورودی ها را در آن مکان تشخیص دادند. آنها به رنگها ، چیدمان الگوها یا جهت کنتراست ، حتی در لبه های سیاه و سفید ، اهمیتی نمی دادند. مکانیسم نوع جدیدی از دید رنگی است که در آن یک ورودی بزرگ آبی تونیک در یک میدان بزرگ باید به موقع با مدولاسیون های فازی درست میدان ایجاد شود که ناشی از اسکن لبه های عمودی با کنتراست سبز یا آبی است. این نوع سیستمی است که در بینایی کم نظیر انتظار می رود ، همانطور که در حشرات یافت می شود. مراحل بعدی نگاه جدیدی به مشاهدات قدیمی و مدلهای کمی است. زنبورها تصادف آشنا این ورودی ها را در آن مکان تشخیص دادند. آنها به رنگها ، چیدمان الگوها یا جهت کنتراست ، حتی در لبه های سیاه و سفید ، اهمیتی نمی دادند. مکانیسم نوع جدیدی از دید رنگی است که در آن یک ورودی بزرگ آبی تونیک در یک میدان بزرگ باید به موقع با مدولاسیون های فازی درست میدان ایجاد شود که ناشی از اسکن کردن لبه های عمودی با کنتراست سبز یا آبی است. این نوع سیستمی است که در بینایی کم نظیر انتظار می رود ، همانطور که در حشرات یافت می شود. مراحل بعدی نگاه جدیدی به مشاهدات قدیمی و مدلهای کمی است. زنبورها تصادف آشنا این ورودی ها را در آن مکان تشخیص دادند. آنها به رنگها ، چیدمان الگوها یا جهت کنتراست ، حتی در لبه های سیاه و سفید ، اهمیتی نمی دادند. مکانیسم نوع جدیدی از دید رنگی است که در آن یک ورودی بزرگ آبی تونیک در یک میدان بزرگ باید به موقع با مدولاسیون های phasic در زمینه کوچک ایجاد شود که ناشی از اسکن لبه های عمودی با کنتراست سبز یا آبی است. این نوع سیستمی است که در بینایی کم نظیر انتظار می رود ، همانطور که در حشرات یافت می شود. مراحل بعدی نگاه جدیدی به مشاهدات قدیمی و مدلهای کمی است. مکانیسم نوع جدیدی از دید رنگی است که در آن یک ورودی بزرگ آبی تونیک در یک میدان بزرگ باید به موقع با مدولاسیون های phasic در زمینه کوچک ایجاد شود که ناشی از اسکن لبه های عمودی با کنتراست سبز یا آبی است. این نوع سیستمی است که در بینایی کم نظیر انتظار می رود ، همانطور که در حشرات یافت می شود. مراحل بعدی نگاه جدیدی به مشاهدات قدیمی و مدلهای کمی است. مکانیسم نوع جدیدی از دید رنگی است که در آن یک ورودی بزرگ آبی تونیک در یک میدان بزرگ باید به موقع با مدولاسیون های phasic در زمینه کوچک ایجاد شود که ناشی از اسکن لبه های عمودی با کنتراست سبز یا آبی است. این نوع سیستمی است که در بینایی کم نظیر انتظار می رود ، همانطور که در حشرات یافت می شود. مراحل بعدی نگاه جدیدی به مشاهدات قدیمی و مدلهای کمی است.


  • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
    تماس : 09023025634
    انتشار مطلب در :